Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

I.

Základné ustanovenia

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Šárka Dudová, IČO 01721518, DIČ: CZ8759291695 so sídlom Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, Česká republika (ďalej len: „správca“).

 2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, Česká republika
e-mail: sisi@koralkysisi.sk
telefón: +420 721 679 806

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 2. Správca nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

II.

Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy.

 

III.

Zákonný dôvod a účel spracovávania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

 • plnenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné na úspešné plnenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

 1. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a na uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas doby 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby

 • podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

 • zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

 1. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretieho štátu (do štátu mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, v prípade obmedzenia spracovania podľa čl. 18 GDPR,

 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,

 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,

 • právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR,

 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vašej právo na ochranu osobných údajov.

 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe,

 3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol/a.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.