Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

Šárka Synková

so sídlom      Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice

IČ:     01721518 
DIČ:       CZ8759291695

zapísané v živnostenskom registri vedenom v Mestský úrad Strakonice

pre predaj tovaru prostrednictvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese    www.koralkysisi.sk

 

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIE

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej iba „obchodné podmienky“) fyz. osoby Šárka Synková, so sídlom Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice. IČ: 01721518, DIČ: CZ8759291695 zapísané v živnostenskom registri vedenom v Mestský úrad Strakonice (ďalej iba „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej iba „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej iba „kúpna zmluva“) uzavrené medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej iba „kupujúci“) prostredníctvom internetovom obchode predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.koralkysisi.sk (ďalej iba „webová stránka“), a to prostredníctvom rozohraní webovej stránky (ďalej iba „webové rozhranie obchodu“).

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3 Ustanovenie odchylné od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchylné ujednanie v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenie obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. 

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknutá po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.


2. UŽIVATEĽSKÝ ÚČET

2.1 Na základe registrácie kupujúceho prevedenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho uživateľského rozhrania. Zo svojho uživateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej iba „uživateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchode.

2.2 Pri registrácii na webovú stránku a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky údaje. Údaje uvedené v uživateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v uživateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k uživateľskému účtu je zabezpečený uživateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných do jeho uživateľského účtu.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie uživateľského účtu tretím osobám.

2.5 Predávajúci môže zrušiť uživateľký účet, a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj uživateľký účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok)

2.6 Kupujúcí berie na vedomie, že uživateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretím osôb.


3. UZAVRENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Všetká prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúcim nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovanie § 1732 odst. 2 občianského zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a náklade za navrácanie tovaru, pokiaľ tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť navrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru ostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovaním nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálnych zjednaných podmienok.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedeným v rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

3.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zistovať a upravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dať do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržení objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí (ďalej iba „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5 Predávajúci je vždy v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokládané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdzenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatí objednávky..

3.7 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov diaľku v súvislosti s uzavrením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pri čom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.


4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže uhradiť predávajúcemu následujúcimi spôsobmi: 

● bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2802424971/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (ďalej iba „účet predávajúceho“)

(dodatočné informácie:

pro platby v EUR:
IBAN: CZ53 2010 0000 0028 0242 4971
BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX
banka: Fio banka a.s.
 
● bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay;
 

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Pokiaľ nie je uvedené vyslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovanie čl. 6 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

4.4 V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovestnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavrenia kúpnej zmluvy.

4.5 V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradzovať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho hradiť kúpnu cenu splnený okamžikom pripísaný príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 6), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianského zákonníka sa nepoužije.

4.7 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8 Ak je to v obchodnom styku obyklé alebo ak je to tak stanovené obecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúra. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektrocnikú adresu kupujúceho.

e-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9 Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v 


5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1 Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianského zákoníka, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré bolo upravené podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktoré podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešané s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavrenom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil jeho pôvodný obal.

5.2 Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 1 obchodných podmienok či o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianského zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatí poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedené v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@koralkysisi.sk.

5.3 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť kupujúcim predávajúcemu vrátený do štrnástich dní (14) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady spojené s navrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovnou cestou.

5.4 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vracaní tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako kupujúci tovar vrátu alebo preukže že tovar predávajúcemu odoslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6 V prípadoch, kedy má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavrená s rozväzovacou podmienkou, že dodôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, ostáva darovacia zmluva ohľadne takéhoto darčeka účinnosťou a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

5.8 Informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľkých sporov (ADR) - Česká obchodní inspekce (ČOI) je subjektem zajišťujícím mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, tzv. ADR(Alternative Dispute Resolution). Cílem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je dospět ke smírnému urovnání sporua dohodě stran. ADR při ČOI je notifikovaným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vedeným na seznamu Evropské komise..


6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1 V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, niesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.4 Objednaný tovar predávajúci odošle do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria individuálne úpravy na žiadosť kupujúceho, vlastný text na prívesku či darčekovej kartičke. V tomto prípade má predávajúci na dodanie tovaru lehotu 14 pracovných dní. Ďalšiu výnimku tvorí predvianočné obdobie, deň Matiek a koniec školského roka.

6.5 V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutne tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.6 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vzniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.7 Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6.8 Počas špeciálnych akciách ako je napríklad DOPRAVA ZADARMO nie je možné použiť zľavové kupóny. Kupóny budú opäť k dispozícií po skončení akcie.

6.9 Akcia DOPRAVA ZADARMO je špeciálna akcia, pri ktorej budú v striktne vymedzenom časovom termíne určenou Šárka Synková prevádzkujúcou www.koralkysisi.sk všetky produkty zakúpené zákazníkom doručené zadarmo, respektíve nebude mu faktúrovaná cena za dopravu Zásilkovna. Ostatné druhy dopray sú počas akcie spoplatnené bez zmeny.


7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA 

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadi príslušnými obecne závadnými právnymi predpismi (najmä ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a 2161 až 2174 občianského zákonníku a zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov).

7.2 Predávajúci odpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci odpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba jedna aj dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi prevádzané.

 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu zvyčajne používa, 

● tovar odpovedá akosťou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohy, bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohovorenej vzorky alebo predlohy,

● je tovar v odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ustanovenie uvedené v čl. 2 obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná, na opotrebenie tovaru spôsobené ako obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu odpovedajúcej miere používaniu alebo opotrebeniu, ktorou tovar malo pri prevzaní kupujúcim, alebo vyplývalo z povahy tovaru.

7.4 Pokiaľ sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa zato, že tovar  bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od prevzatia. Toto právo sa nevzťahuje na potraviny podliehajúcej rýchlej skaze. Toto právo sa nevzťahuje na potraviny podliehajúce rýchlej skaze. Tie taktiež nieje možné reklamovať v prípade znehodnotenia tohoto tovaru vzhľadom k jeho rýchlej sa kaziacej povahe.

7.5 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace s zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný rad predávajúceho.

7.6 Pri preberaní tovaru je zákazník povinný skontrolovať stav balenia. V prípade poškodenia má zákazník právo odmietnuť zásielku prevziať. Pokiaľ je produkt poškodený bez toho aby bola viditeľne poškodená zásielka (krabica či iný obalový materiál) má zákazník právo nahlásiť reklamáciu na info@koralkysisi.sk
DÔLEŽITÉ: Spolu s nahlásením reklamácie je potrebné priložiť fotodokumenctáciu vád a fotografiu štítku prepravnej spoločnosti (Zásilkovna/Slovenská pošta...) so zákazníkovou adresou, ktorý je umiestnený na zásielke. Reklamácia bez príslušnej fotodokumentácie (vád a štítku) nemusí byť uznaná ako oprávnená.

7.7 Šárka Synková si vyhrazuje možnosť vrátenia peňazí za produkt v reklamácii s hodnotou do 40 €. U produktov s hodnotou nad 40 € môže vrátiť peniaze či zaslať nový tovar.


8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci ponúka vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2 Predávajúci nie je v vzťahu kupujúcim viazaný žiadnými kódexmi chovaniu v zmysle ustanovanie § 1826 odst. 1 písm. e) občanskiaho zákonníka.

8.3 Vybavovacia sťažnosť spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@koralkysisi.sk Informácie o vybavovaní sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľkých sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: Platforma pre riešenie sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5 Európske spotrebiteľké centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľkých sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). o řešení spotřebitelských sporů on-line).

8.6 Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskou kontrolou prevádza v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva v vymedzenému rozsahu okrem iného dozor dodržovaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7 Kupujúci týmto preberá na sebe nebezpečie zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianského zákonníka.


9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Sb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a ďalšie uvedené údaje (ďalej spoločne všetko ako „osobné údaje“).

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia uživateľského účtu. Pokiaľ nezvolí kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácii a obchodné zdelenie kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzavretie kúpnej zmluvy.

9.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom uživateľskou účte, pri objednávke prevedeného z webového rozohrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odklade informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajov.

9.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť treťou osobou, ako spracovatela. Okrem osôb dopravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez prechodnému súhlasu kupujúceho predávané tretím osobám.

9.6 Osobné údaje budú spracované po dobu neuričtú. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľne poskytnutie osobných údajov.

9.8 V prípade, žeby sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 5) prevádza spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúci alebo v rozpore so zákonom, najmä pokiaľ sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

 požiadať predávajúceho alebo spracovatela o vysvetlenie,

 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9 Pokiaľ kupujúci požiada o informáciu o spracovanie svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu predať. Predávajúci má právo za poskytnuté informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúce náklady nevyhnutné na poskytnutie infomácie. Osobné údaje získané formou súťaží a ďalších marketingových aktivít nikdy neposkytujeme tretím stranám.


10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIA COOKIES

10.1 Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2 Kupujúci súhlasí tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.


11. DORUČOVANIE

11.1 Kupujúcemu môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.


12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

12.1 Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany zjednávajú, že vzťah sa riadi českým právom.

12.2 Voľbou práva podľa čl. 1 obchodných podmienok nieje spotrebiteľov zbavená ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovanie právneho radu, od nich nieje možné sa zmluvne odýliť, a ktoré by v prípade neexistencia voľby práva inak použila podľa ustanovanie čl. 6 odst. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

12.3 Pokiaľ niektoré ustanovanie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovaní nastúpi ustanovanie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovaniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovanie nie je dotknutá platnosť ostatnách ustanovaní.

12.4 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nieje prístupná.

12.5 Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár pre odstúpenia od kúpnej zmluvy.

12.6 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Šárka Synková, Mlýnská 1086, 386 01 Strakonice, Česká republika, e-mail: sisi@koralkysisi.cz, telefon +420 721679806.

 

V Strakoniciach dňa 10.4.2021

 

Grafický návrh vytvořil a na Shoptet implementoval Tomáš Hlad & techka s.r.o.